Missie en visie

Deze pagina bevat het motto en doel van NSE, zoals opgenomen in het meerjarenbeleid. Zie het als een ideealplaatje van wat we binnen de vereniging graag zouden willen zien.

Motto en doel van NSE

Het motto van NSE is 'Christus kennen en Hem bekend maken'. Dit motto wordt in een drieledig doel uitgewerkt. Ten eerste willen we alle studenten in Enschede bekend maken met het evangelie van Jezus Christus. Ten tweede willen we leden opbouwen in hun geloofsleven, zowel in hun relatie met God als in hun relatie met hun medemens. Ten derde willen we leden bekwamen om na hun studententijd de eerste twee doelen, aangepast in hun leefsituatie, in praktijk te brengen. Dit doel willen we bereiken door de hieronder beschreven kernwaarden.

Kernwaarden

God centraal

Als vereniging willen we God centraal stellen. Dat betekent dat we voortdurend bezig zijn om, zowel persoonlijk als met elkaar, onze relatie met Hem te verdiepen. We willen dat leden gedurende hun lidmaatschap meer vertrouwd raken met God en dat leden weten dat ze geliefd zijn door de Vader en dat hun identiteit in God ligt.

We geloven dat Jezus de enige weg is tot God. We willen elkaar helpen om te leren van het voorbeeld dat Jezus geeft en elkaar blijven uitdagen om in onze dagelijkse wandel steeds meer op Jezus te gaan lijken. Dit doen we door te kijken naar wat de Bijbel zegt, door te bidden en door te luisteren naar wat God spreekt door de Heilige Geest.

Openheid en echtheid

De vereniging streeft naar een veilige plek voor ieder lid. Dit houdt in dat we openstaan voor elkaars meningen en opvattingen en dat er ruimte is om te twijfelen. Ook kunnen we open gesprekken met elkaar voeren waarin we ons kwetsbaar opstellen. Daarnaast zien we naar elkaar om en investeren we in elkaar.

Binnen de vereniging heerst een gezonde hiërarchie. Dit houdt in dat leden gelijkwaardig worden behandeld en dat studentikoziteit een plek inneemt waarin leden aan niets verplicht zijn. Om deze reden worden eerstejaars direct geaccepteerd als volledig lid, zonder dat daar een kennismakingstijd aan te pas komt.

Samen ontwikkelen

Binnen de vereniging ontwikkel je je op zowel geestelijk als persoonlijk gebied. We hanteren hiervoor verschillende structuren, zoals kringen, trefavonden, mentor-relaties en commissies. We helpen elkaar om onszelf binnen deze structuren te ontwikkelen en wijzen elkaar waar nodig in liefde terecht. Samen dragen we de vereniging en we hebben de verantwoordelijkheid om door te geven wat we hebben ontvangen. Ook helpen we elkaar de juiste prioriteiten te stellen en te zoeken naar een gezonde balans tussen werk en rust.

We willen leden bekwamen om de kennis en ervaring die ze opdoen bij NSE toe te kunnen passen na hun studententijd.

Leven met de Bijbel

Als vereniging zijn we voortdurend bezig om God door de Bijbel heen beter te leren kennen. We groeien in kennis in de Bijbel en leren hierbij hoe de Bijbel richting geeft aan alle aspecten van ons leven. De Heilige Geest helpt ons om de Bijbel te begrijpen en de kennis die we opdoen toe te passen in ons eigen leven.

Missionair verlangen

Als NSE willen we alle studenten in Enschede bekend maken met het evangelie. Dit is niet iets wat één lid kan doen, maar iets dat we samen moeten doen. We willen dat leden tijdens hun lidmaatschap hart krijgen om het evangelie te delen, zowel door woorden als daden. We ondersteunen en bemoedigen elkaar hierin.

Naar buiten toe willen we bekend staan als een open en vriendelijke vereniging. We willen betrokken zijn bij onze medestudenten in Enschede en actief contact zoeken met seculiere studenten.